Komisijos, tarybos

DARŽELIO TARYBA

Įstaigos taryba (toliau – Taryba) yra aukščiausia įstaigos savivaldos institucija. Taryba telkia įstaigos pedagogus, tėvus (rūpintojus), aptarnaujantį personalą, vietos bendruomenę demokratiniam įstaigos valdymui, padeda spręsti įstaigai aktualius klausimus, atstovauti teisėtiems jos interesams:

 • teikia siūlymus dėl įtaigos strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių;
 • pritaria įstaigos strateginiam planui, metinei veiklos programai, vidaus ir darbo tvarkos taisyklėms, kitiems įstaigos veiklą reglamentuojantiems dokumentams, teikiamiems direktoriaus;
 • teikia siūlymus direktoriui dėl įstaigos nuostatų pakeitimo ar papildymo, įstaigos vidaus struktūros tobulinimo;
 • išklauso įstaigos metines veiklos ataskaitas ir teikia siūlymus direktoriui dėl įstaigos veiklos tobulinimo; – teikia siūlymus rajono savivaldybės tarybai ar jos įgaliotai institucijai, įstaigos direktoriui dėl įstaigos materialinio aprūpinimo, lėšų panaudojimo, veiklos tobulinimo;
 • svarsto įstaigos pedagogų, tėvų (rūpintojų) savivaldos institucijų ar bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia siūlymus direktoriui;
 • teikia siūlymus dėl įstaigos darbo tobulinimo, saugių ugdymo ir darbo sąlygų sudarymo;
 • teikia siūlymus formuojant įstaigos materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius;
 • svarsto kitus įstaigos direktoriaus teikiamus klausimus.

Žibutė ŽILINSKIENĖ

pirmininkė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Tatjana SEMIONOVIENĖ

sekretorė, sekretorė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Inga FIODOROVA

narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Liudmila CHOMIČ

narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Tatjana RYBAKOVA

narė, ikimokyklinio ugdymo mokytojos padėjėja

Tomas ČEBERIAKAS

narys, tėvų atstovas

Justė DROZDIENĖ

narė, tėvų atstovė

Mindaugas KROPAS      

narys, tėvų atstovas

Vaidas PAČKAUSKAS

narys, tėvų atstovas

Jevgenija LADYGINA

narė, tėvų atstovė

Jelena BICER-MAKOVSKA

narė, tėvų atstovė

Erika Dzimidaitė

Narė, dietistė

 

 

PEDAGOGŲ TARYBA

Pedagogų taryba – nuolat veikianti įstaigos savivaldos institucija pedagogų profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti:

 • svarsto valstybės nustatytą švietimo standartų įgyvendinimą, optimalų ugdymo sąlygų sudarymą, ugdymo turinio atnaujinimą, vaikų ugdymosi rezultatus, pedagoginės veiklos tobulinimo būdus;
 • teikia siūlymus dėl įstaigos metinės veiklos programos, bendrųjų ir neformaliojo ugdymo programų įgyvendinimo, vaikų pažangos ir pasiekimų vertinimo, informacijos rinkimo, fiksavimo ir panaudojimo sistemos tobulinimo;
 • kartu su įstaigos sveikatos priežiūros darbuotoju, švietimo pagalbą teikiančiais specialistais sprendžia vaikų sveikatos, socialinės paramos, ugdymosi, poilsio, mitybos, saugos klausimus;
 • svarsto kitus įstaigos direktoriaus teikiamus klausimus.

 

Marina PACEVIČIENĖ

pirmininkė, direktorė

Audronė MARTUSEVIČIENĖ

sekretorė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja

Žibutė ŽILINSKIENĖ

narė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Inga FIODOROVA      

narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Natalija SILVANAVIČENĖ

narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Regina ŠVENCH

narė, prišmokyklinio ugdymo mokytoja

 

 

 

METODINĖ TARYBA

Įstaigos metodinei veiklai organizuoti pagal ugdymo sritis ar laikinai tam tikrai pedagoginei problemai spręsti susibūrusi įstaigos pedagoginių darbuotojų – metodinė taryba, kuri:

 • dalyvauja ir teikia siūlymus, planuojant ugdymo turinį, ugdymo proceso aprūpinimą, ugdymo kokybę ir inovacijų diegimą, nustatant įstaigos pedagogų metodinės veiklos prioritetus;
 • koordinuoja metodinių grupių (joms esant) veiklą, siekiant ugdymo dermės, tęstinumo ir kokybės užtikrinimo;
 • kaupia informaciją ir metodines priemones, susijusias su metodine veikla;
 • aptaria įstaigos pedagogų kvalifikacijos tobulinimo poreikius, nustato jos prioritetus;
 • inicijuoja pedagogų bendradarbiavimą, gerosios pedagoginės patirties sklaidą, bendradarbiavimą su mokytojų asociacijomis, kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis, švietimo pagalbos įstaigomis ir kt.;
 • prireikus vertina pedagogų metodinius darbus bei praktinę veiklą.

 

Žibutė ŽILINSKIENĖ

pirmininkė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Diana RADZEVIČIENĖ

sekretorė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja

Rasa BAKŠENSKAITĖ-JANKAUSKĖ

narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Inga NAIMUŠINA

narė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja

Larisa PUPŠIENĖ

narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja

 

ATESTACIJOS KOMISIJA

Atestacijos komisija sprendžia pedagogų kvalifikacijos klausimus, organizuoja jų atestaciją:

 • skatina pedagogus tobulinti savo kompetenciją;
 • sudaro sąlygas įgyti kompetenciją ir praktinę veiklą atitinkančią kvalifikacinę kategoriją;
 • didina pedagogų atsakomybę už ugdymo rezultatus ir profesinį tobulėjimą. 

Marina PACEVIČIENĖ

pirmininkė, direktorė

Tatjana SEMIONOVIENĖ  

sekretorė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Žibutė ŽILINSKIENĖ

narė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Larisa PUPŠIENĖ

narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Kristina SERGEIČIK    

narė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja

Audronė MARTUSEVIČIENĖ

narė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja

 

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

Vaiko gerovės komisijos paskirtis – spręsti asmens specialiųjų ugdymosi poreikių pradinio vertinimo, jų siuntimo į pedagoginę tarnybą, ugdymo organizavimo ir ugdymo turinio klausimus įstaigoje, kuri:

 • gavusi tėvų (ar vaiko globėjų) sutikimą, atlieka vaiko, turinčio ugdymosi sunkumų, pradinį vertinimą ir pildo pažymą dėl specialiųjų ugdymosi poreikių pradinio vertinimo;
 • kolegialiai aptaria individualaus darbo su vaiku planus, programas, būdus, metodus, tempą, teikia rekomendacijų su vaiku dirbančiam pedagogui;
 • konsultuoja pedagogą, kurio grupėje yra vaikas, turintis specialiųjų ugdymosi poreikių;
 • konsultuoja tėvus (ar vaiko globėjus) ir teikia jiems metodinę pagalbą jų vaiko ugdymo klausimais;
 • gavusi tėvų (ar vaiko globėjų) sutikimą, siunčia vaiką nuodugniai įvertinti į pedagoginę psichologinę tarnybą.

 

Žibutė ŽILINSKIENĖ

 pirmininkė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Liudmila BALAJEVA  

narė, vyr. logopedė

Erika DZIMIDAITĖ

narė, dietistė

Dalia SUBATAVIČIENĖ

narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Martyna GRAŠYTĖ     

narė, psichologė

Vitalija ALIŠKEVIČIŪTĖ

sekretorė, logopedė