Veiklos sritys

Veikla

Mūsų darželio ugdymo pagrindas – nacionalinė ikimokyklinio ugdymo programa "Vėrinėlis" ir lopšelio-darželio „Šilelis" ugdymo programa.

Lopšelio-darželio „Šilelis" ugdymo programoje didelis dėmesys skiriamas aplinkai, supančiai vaiką. Ugdymo metu siekiama, kad vaikai augtų veiklūs, aktyvūs, todėl sudaromos visos galimybės vaikams tyrinėti, išbandyti save, atrasti ir sužinoti.

Siekiant šių tikslų organizuojamos ekskursijos, išvykos, darbinis ir fizinis lavinimas. Tai liečia ir priemones, jos yra funkcionalios, ugdančios vaiko intelektą. Naudojamos lavinimo priemonės yra pirktinės arba pačių pasigamintos. Pedagogės stengiasi sukurti tokią aplinką, kuri padėtų visapusiškam vaiko asmenybės vystimuisi.  Didelis dėmesys skiriamas bendradarbiavimui su vaiko šeima.

Lopšelio-darželio „Šilelis" ugdymo programa yra orientuota į vaikų poreikių tenkinimą, plėtojimą ir nuoseklų vaiko gebėjimų, atsižvelgiant į amžiaus tarpsnius, ugdymą(si). Vaiko ugdymas grindžiamas formų įvairove, sudarant sąlygas plėtoti gebėjimus ir kompetencijas. Ugdymo paskirtis: ugdyti aktyvų ir sąmoningą savo šalies pilietį.

Programa skirta padėti šeimai auginti vaiką.

Įgyvendindami programą, siekiame užtikrinti konstruktyvią sąveiką: auklėtoja – vaikas, vaikas – auklėtoja.

Šeimos ir darželio santykiai grindžiami tėvų ir pedagogų partnerystės plėtojimu.

 

Įstaigos vizija ir misija

 

Vizija

Aukštos pedagoginės kompetencijos ir kultūros ugdymo įstaiga, užtikrinanti visapusišką vaiko asmenybės skleidimąsi ir tobulėjimą, maksimaliai aprūpinta ir besinaudojanti moderniomis technologijomis.

 

Misija

Įstaiga realizuojanti ankstyvojo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, pritaikytas bendruomenės poreikiams, teikiant edukacines ir socialines paslaugas, atvira visuomenei.

 

Prioritetinės veiklos kryptys

 

Prioritetai

  • Sveikos gyvensenos suvokimo ugdymas.
  • Ekologinės kultūros pradmenų ugdymas.
  • Dorinio ugdymo integravimas į ugdomąją veiklą.

 

Vilniaus lopšelio-darželio „Šilelis“ Ikimokyklinio ugdymo programa (parsisiųsti PDF formatu)