Menu Close

Komisijos, tarybos

DARŽELIO TARYBA

Įstaigos taryba (toliau – Taryba) yra aukščiausia įstaigos savivaldos institucija. Taryba telkia įstaigos pedagogus, tėvus (rūpintojus), aptarnaujantį personalą, vietos bendruomenę demokratiniam įstaigos valdymui, padeda spręsti įstaigai aktualius klausimus, atstovauti teisėtiems jos interesams:

 • teikia siūlymus dėl įtaigos strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių;
 • pritaria įstaigos strateginiam planui, metinei veiklos programai, vidaus ir darbo tvarkos taisyklėms, kitiems įstaigos veiklą reglamentuojantiems dokumentams, teikiamiems direktoriaus;
 • teikia siūlymus direktoriui dėl įstaigos nuostatų pakeitimo ar papildymo, įstaigos vidaus struktūros tobulinimo;
 • išklauso įstaigos metines veiklos ataskaitas ir teikia siūlymus direktoriui dėl įstaigos veiklos tobulinimo; – teikia siūlymus rajono savivaldybės tarybai ar jos įgaliotai institucijai, įstaigos direktoriui dėl įstaigos materialinio aprūpinimo, lėšų panaudojimo, veiklos tobulinimo;
 • svarsto įstaigos pedagogų, tėvų (rūpintojų) savivaldos institucijų ar bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia siūlymus direktoriui;
 • teikia siūlymus dėl įstaigos darbo tobulinimo, saugių ugdymo ir darbo sąlygų sudarymo;
 • teikia siūlymus formuojant įstaigos materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius;
 • svarsto kitus įstaigos direktoriaus teikiamus klausimus.
Žibutė ŽILINSKIENĖ pirmininkė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Irena RIMKEVIČIENĖ sekretorė,  ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Kaip FIODOROVA narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Liudmila CHOMIČ narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Irena VIDAUS narė, ikimokyklinio ugdymo mokytojos padėjėja
Tomas ČEBERIAKAS narys, tėvų atstovas
Justė DROZDIENĖ narė, tėvų atstovė
Vaidas PAČKAUSKAS narys, tėvų atstovas
Jelena BICER-MAKOVSKAJA narė, tėvų atstovė
Ilona VEREŠKAITĖ-POTAPOVA naryė, tėvų atstovė

MOKYTOJŲ   TARYBA

Mokytojų taryba – nuolat veikianti įstaigos savivaldos institucija pedagogų profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti:

 • svarsto valstybės nustatytą švietimo standartų įgyvendinimą, optimalų ugdymo sąlygų sudarymą, ugdymo turinio atnaujinimą, vaikų ugdymosi rezultatus, pedagoginės veiklos tobulinimo būdus;
 • teikia siūlymus dėl įstaigos metinės veiklos programos, bendrųjų ir neformaliojo ugdymo programų įgyvendinimo, vaikų pažangos ir pasiekimų vertinimo, informacijos rinkimo, fiksavimo ir panaudojimo sistemos tobulinimo;
 • kartu su įstaigos sveikatos priežiūros darbuotoju, švietimo pagalbą teikiančiais specialistais sprendžia vaikų sveikatos, socialinės paramos, ugdymosi, poilsio, mitybos, saugos klausimus;
 • svarsto kitus įstaigos direktoriaus teikiamus klausimus.

 

Marina PACEVIČIENĖ pirmininkė, direktorė
Audronė MARTUSEVIČIENĖ sekretorė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja
Ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo

mokytojai,logopedai, soc.pedagogas, spec.pedagogas,

psichologas

 nariai

METODINĖ TARYBA

Įstaigos metodinei veiklai organizuoti pagal ugdymo sritis ar laikinai tam tikrai pedagoginei problemai spręsti susibūrusi įstaigos pedagoginių darbuotojų – metodinė taryba, kuri:

 • dalyvauja ir teikia siūlymus, planuojant ugdymo turinį, ugdymo proceso aprūpinimą, ugdymo kokybę ir inovacijų diegimą, nustatant įstaigos pedagogų metodinės veiklos prioritetus;
 • koordinuoja metodinių grupių (joms esant) veiklą, siekiant ugdymo dermės, tęstinumo ir kokybės užtikrinimo;
 • kaupia informaciją ir metodines priemones, susijusias su metodine veikla;
 • aptaria įstaigos pedagogų kvalifikacijos tobulinimo poreikius, nustato jos prioritetus;
 • inicijuoja pedagogų bendradarbiavimą, gerosios pedagoginės patirties sklaidą, bendradarbiavimą su mokytojų asociacijomis, kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis, švietimo pagalbos įstaigomis ir kt.;
 • prireikus vertina pedagogų metodinius darbus bei praktinę veiklą.
Žibutė ŽILINSKIENĖ pirmininkė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Inga NAIMUŠINA sekretorė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja
Diana RADZEVIČIENĖ narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Rima PALUMICKIENĖ narė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja
Larisa PUPŠIENĖ narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja

 

Dalia SUBATAVIČIENĖ narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja

 

ATESTACIJOS KOMISIJA

Atestacijos komisija sprendžia pedagogų kvalifikacijos klausimus, organizuoja jų atestaciją:

 • skatina pedagogus tobulinti savo kompetenciją;
 • sudaro sąlygas įgyti kompetenciją ir praktinę veiklą atitinkančią kvalifikacinę kategoriją;
 • didina pedagogų atsakomybę už ugdymo rezultatus ir profesinį tobulėjimą.

 

Žibutė ŽILINSKIENĖ pirmininkė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Larisa PUPŠIENĖ sekretorė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Elvyra RIABCEVA narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Kaip FIODOROVA narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Kristina SERGEIČIK     narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Audronė MARTUSEVIČIENĖ narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Dovilė JANUŠAUSKAITĖ Vilniaus m. savivaldybės administracijos  Ikimokyklinio skyriaus vyr. specialistė

 

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

Vaiko gerovės komisijos paskirtis – spręsti asmens specialiųjų ugdymosi poreikių pradinio vertinimo, jų siuntimo į pedagoginę tarnybą, ugdymo organizavimo ir ugdymo turinio klausimus įstaigoje, kuri:

 • gavusi tėvų (ar vaiko globėjų) sutikimą, atlieka vaiko, turinčio ugdymosi sunkumų, pradinį vertinimą ir pildo pažymą dėl specialiųjų ugdymosi poreikių pradinio vertinimo;
 • kolegialiai aptaria individualaus darbo su vaiku planus, programas, būdus, metodus, tempą, teikia rekomendacijų su vaiku dirbančiam pedagogui;
 • konsultuoja pedagogą, kurio grupėje yra vaikas, turintis specialiųjų ugdymosi poreikių;
 • konsultuoja tėvus (ar vaiko globėjus) ir teikia jiems metodinę pagalbą jų vaiko ugdymo klausimais;
 • gavusi tėvų (ar vaiko globėjų) sutikimą, siunčia vaiką nuodugniai įvertinti į pedagoginę psichologinę tarnybą.

 

Žibutė ŽILINSKIENĖ  pirmininkė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Liudmila BALAJEVA   narė, vyr. logopedė
Dileta OPULSKYTĖ narė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja
Inga NAIMUŠINA narė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja
Jekaterina GOMOLKO      sekretorė, socialinė pedagogė
Vitalija ALIŠKEVIČIŪTĖ narė,logopedė
Dalia Mikalauskienė psichologė
Skip to content