Menu Close

VEIKLOS SRITYS

Veikla

Mūsų darželio ugdymo pagrindas – lopšelio-darželio „Šilelis“ ugdymo programa.

Lopšelio-darželio „Šilelis“ ugdymo programoje didelis dėmesys skiriamas supančiai vaiką aplinkai. Ugdymo metu siekiama, kad vaikai augtų veiklūs, aktyvūs, todėl sudaromos visos galimybės vaikams tyrinėti, išbandyti save, atrasti ir sužinoti.

Siekiant šių tikslų organizuojamos ekskursijos, išvykos, darbinis ir fizinis lavinimas. Tai liečia ir priemones, jos yra funkcionalios, ugdančios vaiko intelektą. Naudojamos lavinimo priemonės yra pirktinės arba pačių pasigamintos. Pedagogės stengiasi sukurti tokią aplinką, kuri padėtų visapusiškam vaiko asmenybės vystymuisi. Didelis dėmesys skiriamas bendradarbiavimui su vaiko šeima.

Lopšelio-darželio „Šilelis“ ugdymo programa yra orientuota į vaikų poreikių tenkinimą, plėtojimą ir nuoseklų vaiko gebėjimų, atsižvelgiant į amžiaus tarpsnius, ugdymą(si). Vaiko ugdymas grindžiamas formų įvairove, sudarant sąlygas plėtoti gebėjimus ir kompetencijas. Ugdymo paskirtis: ugdyti aktyvų ir sąmoningą savo šalies pilietį. Programa skirta padėti šeimai auginti vaiką. Įgyvendindami programą, siekiame užtikrinti konstruktyvią sąveiką: auklėtoja – vaikas, vaikas – auklėtoja. Šeimos ir darželio santykiai grindžiami tėvų ir pedagogų partnerystės plėtojimu.

Darželyje veikia priešmokyklinė ugdymo grupė, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą. Taip pat sėkmingai įgyvendinamos socialinio ir emocinio ugdymo programos ,,Zipio draugai“ ir ,,Kimoči“.

Tarptautinės programos ,,Zipio draugai” tikslas yra padėti 5-7 metų vaikams įgyti socialinių bei emocinių sunkumų įveikimo gebėjimų, siekiant geresnės vaikų emocinės savijautos.

Programa ,,Zipio draugai“ moko vaikus, kaip įveikti kasdienius emocinius sunkumus: atstūmimą, vienatvę, patyčias ar priekabiavimą, sunkius pokyčius, padeda suvokti ir susirasti draugų, kreiptis paramos ir ją priimti bei padėti aplinkiniams, padeda ne tik nesileisti būti patyčių aukomis, bet ir patiems netapti priekabiautojais. Programą ,,Zipio draugai“ inicijavo ir sukūrė, o dabar tarptautiniu mastu koordinuoja Partnership for Children, reziduojanti Londone. Šiai organizacijai priklauso programos autorinės teisės. Lietuvoje programą ,,Zipio draugai“ įgyvendina viešoji įstaiga ,,Vaiko labui“. Programos įgyvendinimą iš dalies finansuoja Švietimo ir mokslo ministerija.

Nuo 2019 metų spalio mėnesio lopšelyje-darželyje yra įgyvendinama ir antra socialinių ir emocinių įgūdžių formavimo programa ,,Kimoči“. Šią programą į ugdymo procesą 4-5 metų ,,Nykštukų“ grupės vaikams pradėjo integruoti ikimokyklinio ugdymo mokytoja Rasa.

,,Kimoči“( japoniškai ,,kimoči“ reiškia ,,jausmas“) – tai ikimokyklinio ugdymo programa, kurios pagrindas yra socialinių ir emocinių kompetencijų lavinimas. ,,Kimoči“ programa skirta emociniam intelektui ugdyti, pozityviam elgesiui skatinti, vaiko charakteriui ir bendradarbiavimo įgūdžiams lavinti. Socialiniai ir emociniai ikimokyklinio amžiaus vaikų įgūdžiai lavinami žaidžiant su ,,Kimoči“ žaislais: minkštomis lėlytėmis, turinčiomis skirtingus charakterius: nuolat besikeičiančios nuotaikos Debesėlis, nedrąsus Vikšrelis, valdinga ir kaprizinga Katė, nerimaujanti Balandėlė-Meilė ir išdykusi Lipšniakojė. Kiekvienas personažas vienoje pusėje slepia kokį nors jausmą – laimingas, liūdnas, paikas, drąsus, išdidus, malonus ir t.t., kitoje pusėje nupiešta atitinkama veido išraiška.

Žaislai ,,Kimoči“ padeda kalbėtis apie jausmus, kuriuos vaikai mokosi pažinti, pavadinti ir valdyti, konstruktyviai bendrauti. ,,Kimoči“ padeda aptarti įvairias gyvenimiškas situacijas, per kurias jaučiami skirtingi jausmai (pyktis, džiaugsmas, baimė, nusivylimas, pasididžiavimas, kaltė ir kt.). ,,Kimoči“ žaidimai – tai trumpučiai vaidinimai, leidžiantys vaikams pajausti, ką galvoja, jaučia ir kaip elgiasi kiti.

 

Įstaigos vizija ir misija

 

Vizija

Aukštos pedagoginės kompetencijos ir kultūros ugdymo įstaiga, užtikrinanti visapusišką vaiko asmenybės skleidimąsi ir tobulėjimą, maksimaliai aprūpinta ir besinaudojanti moderniomis technologijomis.

 

Misija

Įstaiga realizuojanti ankstyvojo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, pritaikytas bendruomenės poreikiams, teikiant edukacines ir socialines paslaugas, atvira visuomenei.

 

Prioritetinės veiklos kryptys

 

Prioritetai

  • Sveikos gyvensenos suvokimo ugdymas.
  • Ekologinės kultūros pradmenų ugdymas.
  • Dorinio ugdymo integravimas į ugdomąją veiklą.

 

Vilniaus lopšelio-darželio „Šilelis“ Ikimokyklinio ugdymo programa (parsisiųsti PDF formatu)

Skip to content